Finns det något giftfritt brandskyddsmedel?

 

Vi har tidigare skrivit om både flamskyddsmedel och brandskydd men vi tycker det tål att upprepas för det är väldigt frustrerande att dessa gifter sprids och föreskrivs. Till mer skada än nytta.

 

Studier har förknippat flamskyddsmedel med cancer, neurologiska problem och försämrad fertilitet. De innehåller hormonstörande ämnen och foster och spädbarn är extra känsliga. Det finns inte några gränsvärden för flamskyddsmedel. Att ta fram gränsvärden är väldigt svårt. En metod att sätta ett gränsvärde är där man ser att dosen aktiverar kroppens försvar – då vet man att kroppen påverkas. Men vid forskning om miljögifter i mat har visats att om giftdosen är långt under ett gränsvärde aktiveras inte kroppens försvar. Vad händer då i kroppen? Om inte kroppens försvar aktiveras kan det betyda att en lägre dos till och med har mer negativ inverkan på oss. När det gäller hormonstörande ämnen finns det så många sätt de kan påverka kroppen att det i dagsläget inte gått att visa någon säker dos.

 

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om vad flamskyddsmedlen innehåller. Länk: Flamskyddsmedel i miljön. Gemensamt för flamskyddsmedlen är att de är fettlösliga och långlivade (svårnedbrytbara). Det gör dem mer miljöfarliga eftersom fettlösliga kemikalier lättare lagras i levande organismer än vattenlösliga. De blir alltså kvar lång tid i naturen och vi har ingen som helst kontroll över hur mycket det kommer att påverka oss på sikt.

 

När jag utbildade mig i miljöskydd och miljöbalken fick vi bland annat lära oss om försiktighetsprincipen (om inte ett ämne bevisats säkert är det bättre att inte använda det) och PPP – Polluter Pays Principle (Förorenaren betalar – den som säljer ett miljöfarligt ämne ansvarar och finansierar omhändertagandet). Man kan konstatera att när det gäller flamskyddsmedel tillämpas ingen av dessa principer. Fast principerna verkar ju så självklara, eller hur? Vi tillämpar dem inom TREE i alla fall 🙂

 

Men är flamskyddsmedlen ändå inte värt att använda då, om det räddar liv?

I bränder är det ovanligt att det är flammorna som dödar. De flesta som omkommer vid bränder dör av röken, inte av lågorna. Flamskydd gör röken ännu giftigare, gifterna sprids långt genom luften och kan påverka hälsa och miljö under lång lång tid efter exponering. På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida står det: I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten. Detta är fel eftersom det finns en rad väl fungerande alternativ.

Länk: Alternativ till flamskyddsmedel

 

Rätt byggteknik och materialval är långt mer hållbart och effektivt brandskydd än flamskyddsmedel. Ett tätare material till exempel brinner sämre eftersom mindre syre kommer åt branden, därför är massivt trä inte alls ett dåligt val med tanke på brandskydd i en byggnad. Det absolut sämsta materialet i brandskyddssynpunkt är plast. 1950 tog det ca 15 minuter till övertändning när eld fått fäste i en byggnad. För 25 år sedan ca 5 minuter och nu kan livsfarliga förhållanden uppstå redan efter tre minuter. Denna ändring har skett på grund av plastens intåg i våra hem. Ingenting annat.

 

Och ja, det finns ett giftfritt brandskyddsmedel: kol. Den uråldriga japanska metoden att skydda trä Shou sugi ban har använts bland annat ur brandskyddssynpunkt. På den förkolnade ytan slår inga flammor upp och det hindrar elden att spridas: Flamskydd.