Värme, vatten, ventilation & el

Värme

Huset värms av vedspis i köket, kamin i källaren och elelement. Murstocken är genomgående från källaren och upp. Ett element kopplat till kanalen för vedspisen sitter i vardagsrummet. Det är fullt möjligt att vara självförsörjande på ved med den skog som hör till fastigheten. Om vi antar att ett normalhushåll behöver ca 12 000 – 15 000 kWh till uppvärmning per år behövs det,(enligt ett räkneexempel som Lars Mytting gjort i sin bok VED), mellan 6000 och 12 000 m² skog. Fastigheten har ca 70 000 m² blandskog, huvudsakligen björk.

 

Vatten och avlopp

Vattenkällan är en grävd brunn med friskt gott fjällvatten belägen på grannfastigheten. Vattenkällan och vattenledningen är säkrad med servitut. Vattenledningen var nylagd sedan endast ett antal år när vi flyttade in 2012 och allt avlopp har vi lagt om under renoveringen. Vi delar brunnen med våra vänliga grannar och delar på kostnaden för pumpen och en liten fond för underhåll med 500 kronor per hushåll om året.

 

Ny slamavskiljare och filterbädd för omhändertagande av avloppsvatten anlades 2012 precis innan vi flyttade in i torpet.

 

En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Den bör dock inspekteras minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten i luftningsröret. Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för minska risk för igensättning av infiltrationsanläggningen. Det görs av kommunen en gång om året.

 

Ventilation

Liksom de flesta gamla byggnader ventileras huset med självdrag. Den friska luften kommer in via springor och ventiler i de nedre delarna av huset, luften värms upp och stiger, och hittar sin utväg i de övre delarna av väggarna. För att ett självdragssystem ska fungera väl krävs en bra murstock, som det också eldas i. Det är via den kanalen som den största delen av luften går ut och värmen i kamin och murstock driver på ventilationen så att omsättningen på luft blir bra. En uppenbar fördel är att ventilationen fungerar oberoende av ström.

Mycket trä i inredningen bidrar till att bevara ett optimalt inomhusklimat genom att balansera fuktigheten i luften och absorbera skadliga ångor, gaser eller obehagliga lukter. iDet tar inte lång tid att göra en total omsättning av luften i huset genom att bara öppna dörrar och fönster i några minuter.

 

El

All el är nydragen av behörig elektriker. Ny elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare är installerad.